Valmanifest 2018

Valprogrammet beskriver vad Miljöpartiet i Hörby kommer att verka för under mandatperioden 2019 till 2022 – löftet om den politik vi kommer att bedriva lokalt i Hörby.

God ekonomisk politik – grunden för en trygg bygd

Sveriges alla kommuner står inför allvarliga demografiska utmaningar som beskrivits av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) under året. Pensioner, vård, skolor och skatter måste balanseras. Prognoserna visar att arbetsmängden stiger snabbare än inkomsterna. Utan pengar i budgeten kommer allt och alla att lida, oavsett vad någon vill göra. För att klara av att bibehålla vårt välfärdssystem måste detta prioriteras.

Praktiskt:

 • Detta kan inte mötas med skattehöjningar, utan måste lösas genom en professionell effektivisering av kommunens arbete och organisation – som i näringslivet. 
 • Fastighetsprogrammet måste genomföras, detta måste vara miljö och klimatsmart – det är basen för välfärden inom skola vård och fritid.

Småskalighet – en hållbar utveckling som måste fungera

Hörby är en kommun i en vacker landsbygd men ändå nära en av världens mest attraktiva och expansiva storstadsregioner – en bra kombination. Här har vi goda förutsättningar att få småskaligheten att fungera, utan att bli eftersatta eller uppätna. Boende, transporter och näringsliv i balans – en holistisk syn.

Praktiskt:

 • Ett lokalt näringsliv – i centrum, byarna, och på landet. Vi måste behålla service i centralorten, som ett levande nav i en småstad.
 • Vi måste underlätta för småföretag i bio-sektorn – t.ex. eko-gårdar och turism som skapar förutsättningar för en levande landsbygd med lokal handel och service.

Landsbygden

Världen består av enorma mängder landsbygd! Samhällsservice en naturlig del i ett småskaligt och hållbart samhälle. Genom att finna sätt att marknadsföra kommunens unika mångfald i byar och landsbygd skapar vi underlag för kollektivtrafik, företagande och bostadsbyggande i kommunens landsbygdsområden samt småorter.
Närhet till skola är en viktig del för en levande landsbygd, den centrala frågan är alltid hur man får bra pedagogik i små skolor. Alla ungdomar i Hörby kommun skall få lika förutsättning att få den bästa utbildningen.

Praktiskt:

 • De positiva målen och pedagogiken för landsbygdsskolorna behöver vara i fokus – inte lokalkostnader. Det kostar alltid något extra att göra saker småskaligt men ökar motståndskraften i samhället.
 • För att öka sammanhållningen mellan ungdomar i kommunen skall kommunens samtliga skolor genomföra gemensamma aktiviteter/aktivitetsdagar. Dessa genomförs på landsbygden såväl som i tätorten och inte nödvändigtvis i närheten av befintliga skolor.
 • Genom god ekonomisk politik uppnår vi medel för kommande satsningar på landsbygden och ett framtida hållbart samhälle.

Att leva, verka och bo genom åldrarna

Det skall vara lätt att bo i Hörby Kommun, vi har en fantastisk tätort med underbara byar och landsbygd där innovation, entreprenörskap och gemenskap växer. Vi tror att människors olika erfarenheter är det som skapar mervärde och gör våran kommun fantastisk.

Praktiskt:

 • Hörby behöver bygga nya bostäder som passar alla åldrar och livssituationer.
 • Byggandet skall planeras så att man skapar en inkluderande kultur och därmed motverkar segregering. Detta gör vi genom att bygga samhället så att det finns förutsättningar för unga, studerande, nyanlända  och äldre att bo i samma områden. Då ges möjlighet att umgås, utbyta erfarenheter, kunskap och hjälpa varandra.

En giftfri miljö med stor biologisk mångfald

Vi har idag begränsade områden där vi kan odla vår mat och få dricksvatten av god kvalitet. Att värna dessa områden så att de inte förgiftas eller används i syfte som omöjliggör framtida försörjnings- och odlingsmöjligheter är av yttersta vikt.

Våra barn utsätts i allt större utsträckning av gifter i samhället som påverkar deras förmåga att reproducera sig. Utvecklingsstörningar i vår arvsmassa kan bli dyrbart för samhället genom ökat behov av specialistvård. Störningar i djurs förmåga till reproduktion påverkar våra framtida möjligheter av mångfald och försörjning.

Praktiskt:

 • Våra barns omgivning skall vara fri från hormonstörande ämnen och kommunen bör ansluta sig till “Naturskyddsföreningens projekt giftfri förskola” för att säkra våra barns framtid.
 • Vi skall sträva efter att bygga med förnybara material (t.ex. trä) för att minska på den klimatbelastande betongen. Vid ny- och ombyggnader vill vi även införa lösningar med förnybar energi. I stadsplaneringen behöver vi minska andelen hårdgjorda ytor för att skapa möjligheter till odling i bostadsområden (allmänningar). Grönområden får gärna bestå av ätbara växter som vinbärsbuskar, etc.
 • Stadsplanering med exempelvis mera träd ger svalka i värmeböljor, ger ett grönare samhälle och en tystare miljö. Växter, dammar och våtmarker samlar upp vatten vid extrema regn. Vi minskar sårbarheten för infrastruktur och bebyggelse vilket sänker kostnaderna för skador samt skapar ett motståndskraftigt och hållbarare samhälle.

Hörby lokaltrafik – ett visionsarbete

Vi har ett bra strategiskt läge, det är bra med Superbussar till jobb och skola i väster och öster – men sen då?

Vi behöver komma runt i kommunen också. Vi vill börja arbeta för en lokaltrafik i hela Hörby kommun.

Praktiskt:

 • Normen i kommunen skall vara kollektivtrafik och cykel.
 • Vi behöver bra allmänna transporter – Skåne är faktiskt inte större än att det går att köra majoriteten på el och biobränsle.
 • Kommunen transporterar massor varje dag: för skola, mat, äldre, vård och service med mera, ofta ihop med lokala företag. Detta borde kunna utvecklas till en Hörby Lokaltrafik, med miljövänliga fordon i blandad privat och kommunal regi och med täckning i hela kommunen.
 • Genom att kartlägga resandebehovet för kommunens invånare skapar vi förutsättningar för att samordna skolbussar med vanliga passagerare och eventuellt i samarbete med byarna skapa bygdebussar (norrlandskoncept).

Mycket av persontransporterna är en regional fråga. Vi arbetar via våra regionrepresentanter för att få en högre prioritering.

Och förresten, en sak till… Klimatet är på allvar!

Det viktigaste vi kan göra för miljön i kommunen är att bevara och förbättra vår småskalighet och biodiversitet – det ger oss oberoende och tålighet mot kommande problem samt ett småskaligt och hållbart näringsliv med en vacker natur.

Vi kan se slutet på tillverkningen av fossilbilar för kortare sträckor till förmån för fossilfria alternativ. Hörby kommun måste säkra att infrastrukturen passar framtiden för att kunna utvecklas. Vi behöver en medveten plan för infrastruktur med el-, biobränsle, solpaneler, laddstolpar och biogas.

Återbruk är något som drastiskt minskar klimatpåverkan och skall användas i så många sammanhang som möjligt.

Läs mer eller kontakta oss!

Mer detaljer och diskussion kommer här på hemsidan mphorby.se och på Miljöpartiet de Gröna i Hörby Facebook. Kontakta oss gärna horby@mp.se om Du vill veta mer.