Val 2022

Landsbygden

Vi vill att det ska vara enkelt att bo på landet. Landsbygden betyder frihet för många. 

Kommuninvånarna på landsbygden och samt byföreningarna måste vara inkluderade i den kommunala dialogen. Vi vill utöka fokuset från centrum till hela Hörby kommun och tillvarata kreativiteten hos föreningar och företag som finns i hela kommunen.

– En attraktiv landsbygd har skola och förskola på rimligt avstånd från hemmet så länge som barnen är små och behöver trygghet. Grundskolan måste ha god kvalitet oavsett placering. Det ger eleven frihet att forma sin framtid samtidigt som det bidrar till ett bra samhälle.

– Utöka kommunala tjänster som kommer ut till landsbygden.

– Smarta tjänster via Internet ska förbättras och förenklas då det bidrar till minskat resande för de som kan utnyttja dem.

Småskalighet – en hållbar utveckling som måste fungera.

Kommunen skall ge förutsättningar för att hjälpa den småskaliga produktionen av exempelvis jordbruksprodukter då de bidrar till större utbud och mångfald. Detta ger en mer uthållig livsmedelsproduktion i samhället. Lokal produktion reducerar sårbarhet vid störningar och minskar beroendet av andra i en orolig värld. Det minskar också behovet av transporter.

-Utveckla möjligheten för företag att förverkliga nya idéer genom tydligt stöd och rådgivning.

-Förbättra förutsättningar för småskaliga odlare och bönder att sälja sina varor.

-Erbjuda odlingsmöjligheter som en del av de kommunala verksamheterna som skolor, serviceboende och odlingslotter för kommuninvånarna.

-Kommunens inköpsstrategi ska vara klimatsmart och ta vara på våra närproducerade och ekologiska varor.

Att leva, verka och bo genom åldrarna

Byggandet skall planeras så att man skapar en inkluderande kultur som bidrar till mångfald.

Detta gör vi genom att bygga samhället med blandad bebyggelse så att det finns förutsättningar för unga, studerande, nyanlända, funktionsnedsatta och äldre att bo i samma områden. Då ges möjlighet att umgås, utbyta erfarenheter, kunskap och hjälpa varandra.

  • Tillgång till naturen 
  • Sociala utrymmen där aktiviteter kan anordnas
  • Studiecirklar
  • Jämlikhet (HBTQ)

Mänskligt mottagande av människor på flykt.

Sverige är ett land som har varit förskonat från krig i över tvåhundra år. Vi har under denna tid utvecklat samhället och fått förmågan att hjälpa andra på en humanitär grund.

En människa på flykt kan ha många traumatiska upplevelser som kommer att forma hela hens fortsatta liv. Att ge dessa människor en trygghet gör att de kan fortsätta utvecklas. Det är bra både för den enskilda individen och hela samhället. Kommunen måste arbeta för en öppnare attityd där invånarna ser det värde som människor från andra kulturer kan tillföra.

– Kommunen skall ta tillvara kompetens och arbetskraft. 

– De utlandsfödda som väljer att återvända till sina hemländer tar med sig erfarenheter och intryck från Hörby samt det Svenska demokratiska samhället.

En giftfri miljö med stor biologisk mångfald.

Miljön vi bor och lever i lånar vi av framtida generationer och därför behöver vi ta hand om den på ett långsiktigt sätt. Mångfald i naturen skapar en uthållig och stabil miljö. Vi måste minska användandet av kemikalier för både människors hälsa och miljön – särskilt utsatta är våra barn.

-Hörby kommun skall se över skolornas miljö och ansuta sig till Naturskyddsföreningens initiativ “Giftfri skola”. Hormonförändringar på grund av gifter i närmiljön under uppväxten kan ge svårigheter för reproduktion och påverka livet på olika sätt i vuxen ålder. 

-Reducera ytor som klipps regelbundet och öka ängsmarkerna för att gynna insektsfauna t.ex. bi och humlor.

-Hörbyån och Ringsjön ska ha friskt vatten!

-Strandskyddet skall värnas genom att ingen ytterligare mark undantas från detta.

-Ringsjön är idag en av de platser som allmänheten har tillgång till att för att utöva vattenrelaterade aktiviteter. Detta skall inte begränsas.  

-Längs med Hörbyån vill vi att en tillgänglig gångstig skapas med vilobänkar för medborgare att njuta av naturen. 

-Verka för att fler lantbruk ska välja att producera med miljövänliga metoder genom att särskilt stödja dessa.

Vi vill att vi Hörbyån och Ringsjön ska vara friska och njutbara för rekreation.

I övrigt kan man t.ex. låta en del av grönytorna gå upp i blom för att gynna bin och humlor. Sedan 2020 kallar Hörby kommun sig “Bivänlig kommun”.