Hörby måste värdera sin landsbygd högre

Reservation beslut “besvarad” Landsbygdsmotion från Miljöpartiet de Gröna i Hörby KF20200525:17

MP invänder mot att motionen anses besvarad och yrkar att den skall beslutas antas samt att berörda nämnder arbetar fram en handlingsplan för att uppfylla de behov som strategin lyfter fram.
Landsbygden är den viktigaste resursen som finns i Hörby kommun den innehåller en stor del av de småföretag som finns i kommunen de är en viktig del av att hålla kommunen levande och hälsosam.

En strategi är en konkret handlingsplan med fokus – inte en översiktsplan eller delmoment i helt andra strategier med andra centrala teman. En strategi skall dessutom vara mycket mer framåtblickande än dessa främst beskrivande och passiva dokument. Kommunen refererar till översiktsplanen denna angivna referens löper dessutom ut under
2020 och det nya arbetet behöver startas omgående.

I vissa avseenden, t.ex. skolorna är de dessutom helt överspelade sedan de skrevs. Syftet med en speciell Landsbygdsstrategi är att helheten skall lyftas fram och inte splittras i en rad olika oberoende generiska dokument. Landsbygden behöver ta tillvara alla tänkbara synergier och små steg framåt, och det sker inte när man låter Landsbygden bara vara ett
bihang i andra teman. Skall Landsbygdens potential nås måste den ha en egen strategi (som naturligtvis avspeglas i övriga planer) annars kommer den för skolor, kommunikation, företagande och allt annat att hamna i kölvattnet på centralorten.

Hörbys unika egenskaper ligger inte i centralorten, utan i dess landsbygd.