Demokratin nedmonteras och styret knyter besluten närmare ett fåtal personer med mindre insyn för allmänheten.

Reservation beslut införande av samordnad förvaltningsorganisation KF20200525:8

Enligt kommunallagen 5 kap. Fullmäktige
Fullmäktiges uppgifter
1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst.
Att byta förvaltningsorganisations struktur är av större vikt för kommunen. Det kommer inte bara att medföra en kostnad i anslutningen till denna omorganisation utan även kommunens invånare kan bli påverkade genom förändringar i beslutsvägar etc.
Kommunen är en levande organisation och Miljöpartiet tycker att det är bra att majoriteten har tagit tag i titta över organisationen för att bemöta kommande framtida år som enligt all forskning visar på en förändrad demografi, vi beklagar att det största ingående partiet i majoriteten inte ansåg att detta var viktigt förra mandatperioden då ett arbete påbörjade men som de efter en tid valde att ställa sig utanför.

MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet!
Kommunstyrelsen genom kommundirektören uppdras att utreda och planera samt införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell från och med 1 januari 2021 i linje med ovan beskrivna inriktning och i övrigt med utgångspunkt i av förändringskonsulter framtagen ’Förstudie och lägesbeskrivning inför ny, samlad organisationsmodell i Hörby kommun.”
Detta ärende skall beslutas av högsta beslutande församlingen i Hörby vilken är Kommunfullmäktige och kan inte delegeras till kommunstyrelsen.
Beslutet skall vara utformat enligt nedan ”Kommunstyrelsen genom kommundirektören uppdras att utreda och planera en samlad
organisatorisk förvaltningsmodell från och med 1 januari 2021 i linje med ovan beskrivna inriktning och i övrigt med utgångspunkt i av förändringskonsulter framtagen ’Förstudie och lägesbeskrivning inför ny, samlad organisationsmodell i Hörby kommun 2020-03- 03’. Beslut tas därefter i kommunfullmäktige om den organisatoriska förvaltningsmodellen.”

Det hade även varit lämpligt att ta till sig Förstudiens rekommendation 3 i från sammanfattningen:
Den samlade organisationsmodellen ska utredas och implementeras i en process som bygger på delaktighet och transparens.”och sätta in den i beslutsformuleringen.

I demokratiskt styre så kan inte alla få sin vilja men alla kan vara delaktiga!