Majoriteten i Hörby skyr inga medel att försvåra för nyanlända

Reservation motion Integrationsplikt för nyanlända KF 2019-10-28 #11  

MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverade sig mot beslutet att bifalla Stefan Borg SD:s  motion om Integrationsplikt för nyanlända ärende nr 11 i Kommunfullmäktige 2019-10-28 Hörby

I socialnämndens tjänsteskrivelse vilken inte bifogades trots begäran i återremissen från KF 2018-06-18  redogör på ett mycket bra sätt alla lagliga underlag om ansvaret för integrationen. Det ligger klart och tydligt utanför den kommunala ansvaret och kan därmed inte påverkas av kommunen.

”Lagstöd: Enligt 4 § i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (ikraftträdande 1 januari 2018, tidigare lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare) ansvarar Arbetsförmedlingen för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet (etableringsinsatser).”

Stefan Borg och majoriteten verkar tycka  att socialnämndens begränsade resurser skall användas till att kontrollera andra myndigheters arbete  istället för att fokusera på att utveckla välfärden in Hörby.  

Majoriteten med SD i toppen är så fokuserade på att utmåla de nyanlända som en problemgrupp att de inte skyr några medel för att skilja ut en redan sårbar grupp och peka på att allt är deras fel. 

Man säger att invandrarna är en belastning för Hörby men av de drygt 200 personer som Hörby har tagit emot är det endast tre som idag har bidrag och inte kommit i arbete resterande bidrar produktivt till kommunen. 

Man verkar tycka att tjänstemännens arbete inte är väsentligt. Man väljer att genomföra en förändring som inte leder någonstans oberoende av deras rekommendationer och som  endast syftar till att försvåra människors liv.

Att man i majoriteten är så villig att följa ett parti som grundar sina beslut på att försvåra en invandring som tyvärr i många fall har grunden i våra egna levnadsvanor visar på ett parti som inte bara är okunniga om hur världen fungerar utan också är villiga att spendera massa extra pengar ur en redan ansträngd ekonomi för att deras svenska norm skall kunna leva vidare i deras fantasi, en fantasi som kommer att fortsätta vara fantasi då vi lever i en värld av ständig förändring. 

Miljöpartiet anser att de kommunala resurserna skall användas för att utveckla samhället och inte fokusera på att splittra och så hat.