Majoritetens blinda framfart

Modersmålsundervisning

Man beslutade på det sista Kommunfullmäktige innan sommaren att anta en policy för modersmålsundervisning.

Det är skrämmande att majoriteten i Hörby verkar tycka att integrationen är oviktig och att man hellre tar kostnaderna av utanförskap som en indragning av modersmålsundervisningen kommer att ge.

Modersmålsundervisningen bidrar idag till mer än att bara ge ungdomarna en språklig kunskap i ett språk som man är född in i eller har starka band till genom mor eller farföräldrar som bor kvar i ursprungslandet.

För många ensamkommande är modersmålsundervisningen ett sätt att faktisk få den nödvändiga kunskapen om landet man har kommit till, det utgör ofta bryggan in i det Svenska samhället genom att man har möjlighet att faktiskt förstå språket i landet man kommit till genom läraren kan förklara på ens eget modersmål.

Villkoret att minst en vårdnadshavare skall prata språket innebär en effektiv uteslutning av ensamkommande barn då det är osannolikt att HVB hem eller placerings hem ägs eller drivs av människor med utländsk bakgrund. Konsekvensen kommer att bli större segregation med en känsla av vanmakt när man inte släppts in i samhället och risken för att hamna snett i samhället ökar markant.

Miljöpartiet är även rädda för att vi skulle mista studiehandledningen för ensamkommande vid indragning av modersmålsundervisningen.
Idag har Hörby använt modersmålsundervisningen som en av vägarna att ge studievägledning och sätt att hjälpa ungdomarna in i det Svenska samhället. Kommunalrådets svar föregående KF var att studievägledningen har en egen budget och inkluderas inte i modersmålsundervisningen. Detta har visat sig inte stämma och (hade kommit fram om man get berörd nämnd möjlighet att yttra sig innan) då man inte är villiga att öka budgeten för denna för att kompensera för de timmar som försvinner genom indragen modersmålsundervisning så ser vi att man inte har viljan att integrera människor utan man verkar hoppas på att de problemen som detta kommer att ge bara försvinner. 

Miljöpartiet tror på att människor som får rätt förutsättningar kommer att tillföra samhället en social och ekonomiskt bruttovinst för samhället, medan människor som inte får näringen i början kommer att ge en förlust för samhället och kosta mycket resurser för att få tillbaka på rätt kurs.

Att ta tillvara dubbla språk i samhället kan ses som en stor vinst i då man kommer att få flera möjliga ambassadörer, översättare som arbetsledare av utländsk arbetskraft samt annat som tvåspråkig bakgrund ger i livet.

Vi undrade om man i majoriteten hade gjort en analys av sina åsikter om hur mycket detta kommer att spara eller kosta samhället man borde även väga in framtida kostnader av socialtjänst psykisk ohälsa samt förlust av arbetskraft som vi redan idag behöver?
– Majoriteten svarade inte på denna frågan!

Vi ville också veta hur många individer denna policyn kommer att påverka för att få en bild av konsekvenserna på samhället?
– Detta var inte majoriteten heller intresserad att beakta. 

Det begärdes på kommunfullmäktige 2019-05-27 mötet att berörd nämnd skulle få möjlighet att yttra sig inget yttrande finns med så vi kan inte mer är anta att ärendet har inte skickats till berörd nämnd.

Enligt Kommunallagen 5 kap
Hur ärendena bereds

26 §   Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.
27 §   Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.

Majoriteten struntar i lagen och verkar tycka att tjänstemännen inte vet vad de gör då man inte ger dem möjlighet att yttra sig om konsekvenserna. 

Miljöpartiet i Hörby reserverar sig mot att man inför en policy för en lagstadgad skyldighet. Modersmålsundervisningen är lagstadgad enligt skollagen och då kommunerna inte står över riksdagens arbete skall vi inte i heller slösa en massa energi på policy som inte kommer att kunna påverka lagen.