Reservation mot att minska incitamentet för en hållbar måltidskonsumtion.

I Mars kommunfullmäktige reviderades kommunens måltids policy.

Majoriteten röstade igenom följande ändringar:
Måltidspolicy 100 % måltidsglädje Beslut Kommunfullmäktige beslutar: Måltidspolicy – 100 % måltidsglädje antas med följande ändringar: –Punkten Att vara en del av kommunens klimat-, miljömål- & hållbarhetsprogram under rubriken ”Syftet med måltidspolicy” utgår. –Meningen Målsättningen är att andelen ekologiska livsmedel år 2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60% under rubriken ”Hållbar” utgår.

Miljöpartiet de gröna i Hörby reserverar sig med följande motivering mot ändringarna och att man i Måltidspolicyn för Hörby kommun stryker
Punkten – Att vara en del av kommunens klimat-, miljömål- & hållbarhetsprogram under rubriken ”Syftet med måltidspolicy”

Meningen – Målsättningen är att andelen ekologiska livsmedel år 2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60% under rubriken ”Hållbar”.

Miljöpartiet de Gröna i Hörby anser att:
Även om ekologisk mat ofta är något dyrare än konventionell i inköp, med respekt för att budgeten måste gå ihop så behöver det ändå finnas kvar ett mål och syfte för hållbarhet och omställning som lyfter klimat och miljömål samt minskar belastningen på jorden genom ekologisk mat.

Genom att stryka målsättningen om ekologiskt mål riskerar man inte bara att öka belastningen på jorden utan även försämra kvalitén på produkterna samt även på näringsinnehållet. Man har t.ex sett att ekologiska köttprodukter har betydligt högre halter av naturliga omega 3- fetter och bättre fettmarinering än konventionell uppfödning. Forskning har visat att fördelarna med denna fettfördelning är gynnsamma för människors hälsa.
En annan är att djurvälfärden är avsevärt högre i ekologiska djurbesättningar än i konventionella, vidare är alla bekämpningsmedel uteslutna ur produktionen liksom konstgödsel som innehåller en ändlig resurs av fosfor som bryts i andra länder, där mänskligarättigheter inte alltid följs. Konstgödning använder dessutom en betydlig åtgång av energi vid tillverkningen vilket ytterligare ökar belastningen från produkten. Man ser också att både bekämpningsmedel och konstgödsel läcker ut i vattendrag med konsekvenser på det lokala växt och djurlivet.
Ekologisk produktion är ofta småskalig och lokal, Hörby kommun har goda förutsättningar för och har redan ett antal ekocertifierade kött och grönsaks producenter. Det finns hög potential att gagna kommunens näringsliv och landsbygd genom att köpa in lokalt producerade ekologiska livsmedel.
Miljöpartiet de Gröna i Hörby anser att landsbygden är den största resursen som vi har och genom att ta bort målen om ekologiskt kommer upphandlingar att bli svårare för den lokal producenten att hävda sig i. Konsekvensen blir att storföretagen gynnas vilket inte tillför något värde utom att leverera produkter som slår ut den lokala produktionen i Hörby.