Motion: Konstbeläggning för utemiljöer

Våra barn leker/ arbeta på konstbeläggningsmattor där man inte vet vilka ämne som kan finnas närvarande. När solen värmer kan temperaturen bli hög nog för att mjukgörande och giftiga ämne sannolikt kan avgå och därmed andas in. Konsekvensen kan bli lägre fruktbarhet senare i livet för våra barn vid exponering.

Konstbeläggningar för idrott och lekplatser blir idag vanligare på grund av skötselbehov av sand och naturgräsplaner. Underlagen kan idag göras av många olika material och vanligt är att man återanvänder gamla däck som mals ned och pressas eller strös på som dämpande effekt. Gamla däck kan innehålla många olika ämnen däribland mjukgörande hormonstörande ämnen som inte deklareras då materialet kommer från osorterade återvunna däck. Mattorna som läggs ut kräver tung skyddsklädsel för utförare på grund av giftiga ångor när de svetsas ihop . Våra barn skall sedan leka/ arbeta på dessa mattor med en sol som värmer till en temperatur hög nog för att mjukgörande och giftiga ämne sannolikt kan avgå och därmed andas in. Konsekvensen kan bli lägre fruktbarhet senare i livet för våra barn vid exponering. Då beläggningarna utsätts för fukt och varierande värme är risken för bakterie och mögeltillväxt hög under beläggningen där det kan finnas både anaerob och aerobmiljö. Möjligheten föranleder att anta antibakteriella ämnen används och därmed utgör ett gift vid avrinning av vatten för fiskbestånd och den mikrobiologiska naturliga floran i marken, vilken är nödvändig för att upprätthålla en frodig och bördig jord.

Miljöpartiet de Gröna i Hörby vill att

  1. Hörby kommun har som policy att aldrig installera odeklarerat (ej innehållsdeklarerat) konstbeläggningsmaterial på sina olika fritids och idrottsanläggningar samt att inga ämne från restrektionslistan får ingå över gränsvärden satta för barnleksaker.
  2. Att vid installation av beläggningarna skall dessa så långt det är möjligt vara av naturliga material och endast i unika undantagsfall av konstmaterial.
  3. Att vid anläggning av konstbeläggning skall dagvatten från regn och snö separeras från restpartiklar innan vattnet släpps ut som dagvatten, infiltreras genom mark eller bädd.

Anette Börjesson För MiljöPartiet de Gröna i Hörby