Motion om inrättande av landsbygdsstrategi för Hörby kommun läggs i Kommunfullmäktige

En sammanhållen strategi för byar och landsbygd är nödvändig för att utnyttja den styrka som landsbygden är i Hörby kommun.

Hörby Kommun är en utpräglad landsbygdskommun där ungefär hälften av kommunens invånare bor utanför (en mindre) centralort. Denna landsbygd kommer att vara en central del i vårt framtida hållbara samhälle. Minskad fossil användning måste ersättas av ”färska fossiler” dvs odlad biomassa och mat från ofta marginella marker, vilket vi har gott om i mittskånes landsbygd. Därför finns det också ett stort behov av en levande landsbygd, och att den har samma prioriteringar som Hörby centralort.

Fungerande samhällsservice utanför centralorten, liksom möjligheterna att bo, driva verksamhet, eller kunna handla lokalt, är en naturlig del i det småskaliga och hållbara samhället. Kommunens övergripande strategi för satsningar på byar utanför centralorten påverkar starkt dessa förutsättningar.
Miljöpartiet vill därför se att landsbygdens potential lyfts fram genom
framtagande av en landsbygdsstrategi för Hörby kommun som
innefattar;

  1. Skolor. Samhällsservice som t ex skolor är en viktig del i en levande landsbygd som ska vara attraktiv även i framtiden. Miljöpartiet vill att ett objektivt kostnadsunderlag för driften av landsbygdsskolorna arbetas fram och framförallt att ett underlag för hur pedagogiken i små skolor kan höjas med hänsyn till kommande läroplaner.
  2. Bostäder. Hörby Kommun är en attraktiv inflyttningskommun och det är en möjlighet vi ska ta tillvara. Flera projekt är på gång i centralorten vilket är väldigt positivt. Men det finns också människor som vill bo utanför centralorten. Landsbygden återkommer ständigt som en av våra upplevda styrkor. Miljöpartiet vill att strategier för planer och byggande i de omkringliggande byarna arbetas fram.
  3. Kommunikationer. Hörby kommun har ett bra strategiskt läge och har från centralorten utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Men vi behöver komma runt i kommunen också. Miljöpartiet vill att en strategi arbetas fram för hur lokaltrafiken kan koppla samman hela Hörby Kommun. Det finns exempel från andra håll i Sverige där det finns system med t. ex. ”bygdebussar” Miljöpartiet de Gröna i Hörby där lokalbefolkning, byaföreningar och kommun samverkar för att göra detta möjligt.
  4. Marknadsföring. Hörby har marknadsförts på senare tid vilket vi alla hoppas bidrar till Hörbys positiva tillväxt. Miljöpartiet vill ha en mer synlig och tydligare marknadsföring även för byarna och deras mervärden med höga värden av kulturmiljöer och biologisk mångfald utanför centralorten.
  5. Landsbygdsföretag. En levande landsbygd i Hörby skapar också
    förutsättningar för flera småskaliga verksamheter där som i sin tur utgör underlag för de lite större handlarna i centralorten Hörby. Miljöpartiet vill att en strategi arbetas fram för hur Hörby Kommun kan verka för att främja ett levande och växande landsbygdsföretagande.

Skriven av Jörgen Leufstedt