Politikers motvilja mot vindkraft kan leda till stämning av kommunen

Förslösade skattemedel, försenad verksamhet, och en uppenbar risk att kommunen utsätts för juridiska åtgärder eftersom oskickligt politiskt handläggande ålägger företagen med meningslösa uppgifter.


I ett beslut som Miljönämnden tog 2017-02-28 återremitterades ansökan om att uppföra ett vindkraftverk med hänsyn till att man inte hade gjort någon fågelinventering på platsen som man avsåg att uppföra verket  på. Man ålade vindkraftbolaget att genomföra en sådan för att kunna godkänna ansökan.
Bolaget överklagade beslutet men MD gick på MN beslut och inventering genomfördes under våren 2018. Bolaget skickade även in vissa kompletteringar under november.

När ärendet åter var uppe för beslut  2018-12-12 och inventeringen är gjord utan anmärkning, anförs istället dynamisk skuggning som skäl för förbud att uppföra vindkraftverket. Informationen om skuggbilden fanns dock tillgänglig redan i första tjänsteskrivelsen och kunde använts då till att avstyrka ansökan. Denna information har alltså redan bedömts av högre instans utan invändning, och kan förväntas överklagas.

Resultatet är förslösade skattemedel, försenad verksamhet, och en uppenbar risk att kommunen utsätts för juridiska åtgärder eftersom vi ålagt företaget meningslösa utgifter genom ett oskickligt politiskt handläggande. En sådan politisk metodik kommer att noteras av all näringsverksamhet, inte bara Billyvind.

Vidare kan det förväntas att varje region i Sverige under de kommande decennierna kommer att ha mycket stor nytta av av ha lokal kraftförsörjning av resiliens och självförsörjningsskäl – helt bortsett från klimatfrågan. Hörby kommun har goda möjligheter att försörja sig med egen, förnybar energi, och att medvetet frångå den möjligheten gagnar inte kommunens invånare eller näringsverksamhet.